ایران تایپیست

تایپست باید بداند ... !

آنچه که باعث موفقیت کار یک کاربر الالخصوص یک تایپیست می شود آشنایی وی با قواعد و قوانین حرفه ای کار و دانستن نکات جدید و پر کاربردی است که باید از آن بهره بگیرد
در اینجا لینکی قرار دارد که قسمت زیادی از این اطلاعات در یک جا گرداوری کرده است.
برای ورود، اینجا کلیک کنید.